Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit ACUME iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Gebruik
Hoewel ACUME zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt ACUME geen verantwoordelijkheid daarvoor. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig of juist is. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
ACUME geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel ACUME redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. ACUME garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
De ACUME website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Acume liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ACUME. ACUME  is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. ACUME geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
In geen enkel geval is ACUME aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
1. de werking of het niet beschikbaar zijn van deze website;
2. misbruik van deze website;
3. verlies van gegevens;
4. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website;
5. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
6. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
7. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ACUME of aan u wordt gezonden.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien ACUME op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van ACUME. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Acume en Acume is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van ACUME met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.
ACUME  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Copyright
Niets uit deze site mag in welke taal dan ook worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook worden opgeslagen, of verspreid zonder de toestemming van ACUME.